miladbik.ir | میلاد بیک ویردیلو

درخواست الکترونیکی

اشتراک گذاری مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مطالبه مهریه

طریق عملی مطالبه مهریه
پرداخت مهریه در عقد ازدواج به عهد مرد است
زوجه برای مطالبه این حق مالی باید به دفتر ثبت ازدواجی که ازدواج ایشان را ثبت نموده مراجعه کند
پس از مراجعه به دفتر ثبت ازدواج درخواست صدور اجراییه مینماید
سردفتر ازدواج اجراییه صادر مینماید
مراتب از طریق پست جهت اطلاع زوج به مرد ارسال میشود
زوجه با صدور اجراییه به اداره ثبت ارجاع میشود
ممکن است اموال زوج در محل دیگری قرار داشته باشد در این صورت اداره ثبت به ثبت آن محل نیابت خواهد داد
در اداره ثبت در ازای تعدادی سکه اموال غیر منقول ثبت شده زوج توقیف میشود
اگر مال توقیف شده جز مستثنیات دین باشد زوج میتواند درخواست رفع توقیف آنرا کند
زوجه
از اداره ثبت به اداره راهنمایی رانندگی و محل کار زوج و بانک مرکزی و… ارجاع خواهد شد
تا اگر زوج اموالی داشته باشد توقیف شود
مثلا خودرو و یا یک سو تا یک چهار حقوق مرد توقیف میشود


مرد متاهل و یا مرو دارای فرزند یک چهار حقوق ایشان قابل توقیف است
خوردو اگر وسیله امرار معاش باشد و یک خانه در شان یک انسان بدهکار مستثنیات دین محسوب و قابل توقیف نیست
پس از این مرحله زوجه میتواند برای وصول مابقی مهریه خود که واصل نشده دادخواست مطالبه مهریه تقدیم کند
این دادخواست بر اساس ارزش خواسته در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده است
که پس از تشکیل جلسه دادگاه مبادرت به صدور رای خواهد کرد
در این مرحله معمولا مرد دادخواست اعسار تقدیم مینماید و تقاضای صدور رای به پرداخت اقساطی مهریه را مینماید که با توجه به وضعیت مالی ایشان و شغل ایشان و با توجه این که چه اموالی از ایشان یافت شده دادگاه نسبت به خواسته اعسار ایشان تصمیم گیری خواهد کرد

میلاد بیک ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری
کرج چهارراه طالقانی ۰۹۰۱۲۵۶۵۳۶۰

مطالب بیشتر

حقوقی

قاعده تسلیط

سیستم های حقوقی حاکم بر دنیا برخی مالکیت خصوصی را مورد قبول قراداده اند و برخی اعتبار چندانی به مالکیت خصوصی قائل نیستند .ازتبعات پذیرش حق مالکیت خصوصی ، تکلیف حاکمیت بر حمایت از حق مالکیت اشخاص می باشد .قاعده تسلیط نیز زائیده دیدگاه پذیرش مالکیت خصوصی و در جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص ایجاد شده است .مفهوم قاعده تسلیط این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و نمی توان او را بدون مجوز شرعی و قانونی از تصرفات خود منع کرد.

تماس بگیرید

جهت مشاره و ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید