بایگانی روزانه: 2019-12-20

توسط | 2019-12-20

اجرت المثل

اجرت المثل/ یک حق مالی است و زوجه تحت شرایطی مستحق آن است چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده وعرفاً برای آن کاراجرت باشد دادگاه حکم اجرت میدهد