بایگانی روزانه: 2019-12-23

توسط | 2019-12-23

جهل به قانون

جهل به قانون/جهل به قانون پس از نشر قانون و گذاشتن موعد اجرا آن ، دیگر ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.