بایگانی روزانه: 2021-04-15

توسط | 2021-04-15

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه طریق عملی مطالبه مهریه پرداخت مهریه در عقد ازدواج به عهد مرد است زوجه برای مطالبه این حق مالی باید به دفتر ثبت ازدواجی که ازدواج ایشان را ثبت نموده مراجعه کند پس از مراجعه به دفتر...