همه پست ها توسط میلاد بیک ویردیلو

توسط | 2019-12-17

شرب خمر و مصرف مسکر

شرب خمر و مصرف مسکر/ماده 264 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرب خمر و به طور کلی مصرف مسکر وضع شده است.این ماده مقرر کرده است که مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن چه...

توسط | 2019-12-15

مداخله در اموال مسروقه

مداخله در اموال مسروقه / هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید...